Verkoopvoorwaarden

Sylphar nv streeft naar duurzame partnerrelaties met zijn klanten en wenst daarbij hun verwachtingen optimaal in te lossen. Deze algemene verkoopvoorwaarden moeten beschouwd worden als een kader om deze partnerrelatie in stand te houden.

1. Toepassingsgebied

De hieronder uiteengezette algemene verkoopvoorwaarden (hierna de “algemene voorwaarden” genoemd), regelen de contractuele relaties tussen elke gebruiker van de site www.sylphar.com (hierna de “gebruiker”, de “koper” of “u” genoemd) en Sylphar, naamloze vennootschap (hierna “Sylphar” genoemd), met maatschappelijke zetel gevestigd in Xavier De Cocklaan 42, 9831 Deurle, België.

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn de enige van toepassing en vervangen elke andere voorwaarde, behoudens voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking. Sylphar kan op bepaalde tijdstippen genoodzaakt zijn de bepalingen van deze algemene voorwaarden aan te passen. Vandaar dat zij moeten herlezen worden voor elk bezoek aan de site www.sylphar.com (hierna de “site” genoemd). Sylphar gaat ervan uit dat, door de bevestiging van uw bestelling, u zonder voorbehoud de algemene verkoopvoorwaarden aanvaardt na ze gelezen te hebben, zelfs in het geval zij in tegenspraak zouden zijn met uw eigen aankoopvoorwaarden.

Door de site te raadplegen, verbindt u zich ertoe deze algemene voorwaarden, evenals de gebruiksvoorwaarden van de site, na te leven.

 

2. Een bestelling plaatsen

U kunt via onze website www.sylphar.com 24 uur per dag 7 dagen per week een bestelling plaatsen.

Sylphar bevestigt vervolgens de goede ontvangst van uw bestelling per e-mail. Een bestelling kan niet geannuleerd worden eenmaal de bestelde goederen verzonden zijn.

3. Bevestiging van de bestelling

Om veiligheidsredenen worden alle bestellingen via de site gecontroleerd en bevestigd via e-mail. Om uw aankoop te bevestigen kunnen bijkomende gegevens gevraagd of geëist worden, zoals de betalingsvoorwaarden, leveringstermijn en afhaalmogelijkheid.

Om vertragingen te vermijden, gelieve de volgende gegevens op te geven bij uw bestelling:

  • Uw naam en/of firma
  • Een e-mailadres
  • Een telefoonnummer waar Sylphar u overdag kan bereiken

Voor elke bestelling die door Sylphar moet verstuurd worden, behoudt Sylphar zich het recht voor om een identiteits- of woonplaatsbewijs aan te vragen.

Sylphar behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren en officieel worden de verplichtingen van Sylphar pas effectief na een termijn van vijf dagen vanaf de datum waarop de koper zijn bestelling plaatst en voor zover Sylphar de bestelbon, volledig of gedeeltelijk, tijdens deze termijn niet verworpen heeft via een e-mail of een aangetekende brief aan het adres van de op de bestelbon vermelde koper.

4. Prijzen

De goederen worden verkocht in de door de koper gekende en aanvaarde staat, tegen de op de site en in de publicaties vermelde prijs.

De op de site vermelde prijzen luiden in euro, inclusief BTW en exclusief leveringskosten. De eventuele leveringskosten zijn ten laste van de gebruiker tenzij anders aangegeven en worden samen met de bestelling gefactureerd bovenop de prijs van de gekozen producten. U wordt bij de bevestiging van de bestelling over deze leveringskosten geïnformeerd door onze klantendienst. Sylphar behoudt het recht haar prijzen op elk moment te wijzigen, maar verbindt zich ertoe om de prijzen toe te passen die op de site werden vermeld op het moment van uw bestelling.

Bij het opmaken van de bestelbon zijn vergissingen in de overname of de telling van de eenheidsprijzen of het totaal van de goederen niet tegenstelbaar door de koper. De op de site of in de catalogus vermelde prijzen hebben voorrang. In het geval van een prijsverschil voor éénzelfde artikel, behoudt Sylphar zich het recht voor om de definitieve prijs te bepalen.

5. Beschikbaarheid

Uw bestelling wordt geleverd binnen de limieten van onze beschikbare voorraden. Indien een van de bestelde producten niet voorradig zou zijn, dan verbindt Sylphar zich ertoe u via e-mail of telefonisch mee te delen binnen welke termijn dit product u geleverd zal worden.

6. Productinformatie

De foto’s ter illustratie van de producten zijn niet contractueel en geven in geen geval aanleiding tot enige verbintenis vanwege Sylphar.

7. Garanties en service na verkoop

Voor de producten die elektrische componenten bevatten verwijst Sylphar voor de garantie en de juiste gebruikswijze naar de bijsluiter die met het product wordt meegeleverd.

Om een beroep te doen op de garantie, neemt u contact op met de klantendienst van Sylphar.

Ongeacht het probleem met uw product, u dient in ieder geval een kopie van de aankoopfactuur bij het defecte product te voegen.

De garantie is niet van toepassing voor schade ontstaan door verkeerd gebruik, misbruik, nalatigheid, verkeerd beheer, gebrek aan onderhoud, batterijlevensduur, normale slijtage of gebruik, indringing van vuil of water, evenals defecten die een verwaarloosbaar effect hebben op de waarde of bediening van het product. Deze garantie vervalt als reparaties worden uitgevoerd door niet-gemachtigde personen.

8. Betaling

Alle goederen blijven eigendom van Sylphar en kunnen niet aan een derde worden overgedragen tot volledige betaling van het aankoopbedrag door de klant. De betaling van uw bestelling kan gebeuren met een kredietkaart (Visa of Mastercard) of bankkaart bij bestelling.

Voor de betaling met een kredietkaart wordt de debitering uitgevoerd op de dag van uw bestelling op voorwaarde dat toelating werd gegeven door de bevoegde betaalcentra. Deze toelating is noodzakelijk voor de aanvaarding van uw bestelling. In dit geval wordt de betaling met kredietkaart uitgevoerd via het « Ogone » veiligheidssysteem, waarbij uw bankgegevens geëncrypteerd worden.

9. Levering

De leveringen worden uitgevoerd door Sylphar of Sylphar maakt gebruik van de diensten van koeriers voor het uitvoeren van de leveringen.

De op de site vermelde leveringsprijzen luiden in euro.

Sylphar kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor complicaties en kosten als gevolg van omstandigheden zoals:

  • Afwezigheid van personen om de goederen te ontvangen,
  • Werkzaamheden die de toegangswegen of de gangen blokkeren,
  • Plaatsgebrek voor de levering.

De levertermijnen worden slechts indicatief meegedeeld bij de bevestiging van de bestelling. Sylphar verbindt zich ertoe de levertermijnen zo stipt mogelijk na te leven, maar het niet naleven kan door de koper geen aanleiding geven tot het opzeggen van de verkoop of tot het verkrijgen van schadevergoeding.

Uw bestelling wordt geleverd op het op de bestelbon vermelde adres.

Bij de ontvangst van de bestelling dient u na te gaan of de geleverde producten overeenstemmen met de bestelling en desgevallend op de leveringsbon uw schriftelijk voorbehoud aangaande de levering noteren en ondertekenen.

U bevestigt uw voorbehoud ook per post of e-mail aan de klantendienst van Sylphar, dit de dag zelf of ten laatste één werkdag na de ontvangst van uw bestelling. Elke klacht die na deze termijn wordt geformuleerd, kan niet meer worden aanvaardt en bevrijdt Sylphar van elke aansprakelijkheid tegenover de gebruiker.

Indien de producten naar Sylphar moeten worden teruggestuurd, moet dit gebeuren binnen twee werkdagen na de levering aan het adres van Sylphar. Teruggezonden goederen kunnen enkel aanvaard worden in hun oorspronkelijke staat, dit wil zeggen in de verpakking, met de accessoires en gebruikshandleiding. De verzendingskosten zijn ten laste van de gebruiker.

10. BTW

De prijzen op de site zijn inclusief BTW en worden conform de BTW-wetgeving gefactureerd.

11. Aansprakelijkheid

Sylphar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van het contract door overmacht, verstoring of volledige of gedeeltelijke staking van de postdiensten en vervoers- of communicatiemiddelen, overstroming, brand of oorlog. Sylphar moet noch de onvoorzienbaarheid noch de onweerstaanbaarheid van de omstandigheid, noch de onmogelijkheid van uitvoering van het contract aantonen. Indien een van de bovenvermelde omstandigheden de uitvoering van de bestelling verhindert, dan behoudt Sylphar zich het recht om de verkoop zonder verdere verbintenis te verbreken.

Sylphar kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade, exploitatieverlies, winstderving, schade of kosten als gevolg van de aankoop van een op de site aangeboden product.

Sylphar kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van verkeerd gebruik van een op de site aangeboden product.

Op de site kunnen hyperlinks verwijzen naar andere sites dan de site van Sylphar. Sylphar wijst elke aansprakelijkheid af indien de inhoud van deze sites een inbreuk zouden betekenen op de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen.

12. Annulering

De annulering van een bestelling door de koper, om welke reden ook, is slechts mogelijk na akkoord van de klantendienst van Sylphar. Een annulering kan aanleiding geven tot een schadevergoeding van 30% van het bedrag van de bestelling, niet inbegrepen zijn de laadkosten en transportkosten bij de uitvoering van de bestelling.

13. Bedenkingsrecht

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen hebt u vanaf de leveringsdag 14 werkdagen de tijd om een product waarover u niet tevreden bent terug te sturen. U moet Sylphar informeren over uw wens om zich te herroepen binnen een termijn van 14 kalenderdagen, zonder motivering en zonder andere bijkomende kosten. Binnen deze termijn kunt u Sylphar het product op uw kosten terugsturen, samen met de factuur. Goederen kunnen pas teruggestuurd worden na voorafgaand formeel akkoord van de klantendienst van Sylphar en voor producten die sinds minder dan 14 dagen geleverd zijn.

Alleen producten in nieuwe staat en in de originele verpakking met inbegrip van alle accessoires en bedieningshandleiding die teruggestuurd worden naar Sylphar, kunnen aanvaard worden.

Beschadigde producten of producten zonder de originele verpakking worden niet terugbetaald of omgeruild.

De bovenvermelde termijnen lopen vanaf de leveringsdag van de bestelling. Dit bedenkingsrecht kan kosteloos uitgeoefend worden, met uitzondering van de verzendingskosten. In de veronderstelling dat de gebruiker zijn bedenkingsrecht uitoefent, heeft hij de keuze om hetzij de terugbetaling te vragen van de gestorte bedragen, hetzij het product te ruilen, hetzij een aankoopbon met dezelfde waarde te ontvangen. Bij een ruil worden de nieuwe producten op kosten van de gebruiker verstuurd.

Bij een uitoefening van het bedenkingsrecht zal Sylphar alles in het werk stellen om de gebruiker zo snel mogelijk terug te betalen. Deze termijn hangt ook af van het onderzoek dat uitgevoerd wordt op uw goederen.

Uit voorzorg worden de goederen systematisch onderzocht voor elke ruil of terugbetaling. Dit kan een tweetal weken in beslag nemen. De garantie is niet van toepassing voor verkeerd gebruik, misbruik, nalatigheid, verkeerd beheer, gebrek aan onderhoud, batterijlevensduur, normale slijtage of gebruik, indringing van vuil of water, evenals defecten die een verwaarloosbaar effect hebben op de waarde of bediening van het product. Deze garantie vervalt als reparaties worden uitgevoerd door niet-gemachtigde personen.

De gebruiker wordt terugbetaald via een overschrijving op zijn bankrekening.

 

14. Privacy beleid

Over het privacy beleid van Sylphar

Sylphar geeft veel om uw privacy. Sylphar verwerkt daarom uitsluitend gegevens die nodig zijn voor (het verbeteren van) de dienstverlening en gaat zorgvuldig om met de informatie die over u en uw gebruik van onze diensten wordt verzameld. Sylphar stelt uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Sylphar. Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over u door Sylphar worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook legt Sylphar aan u uit op welke wijze uw gegevens worden opgeslagen en hoe uw gegevens tegen misbruik worden beschermd en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan Sylphar verstrekte persoonsgegevens.

De gegevens die u meedeelt zijn noodzakelijk voor de verwerking en verzending van uw bestellingen en het opmaken van de facturen. Zonder deze gegevens is de bestelling nietig. Door u te registreren op de site, verbindt u zich ertoe eerlijke en waarheidsgetrouwe gegevens te vermelden. Het doorgeven van verkeerde gegevens is in strijd met de onderhavige algemene voorwaarden en de gebruiksvoorwaarden op de site.

U hebt het recht de gegevens die op u betrekking hebben in te kijken en te verbeteren, overeenkomstig de Europese wetten. U kunt op elk moment een aanvraag indienen bij Sylphar om na te gaan over welke gegevens Sylphar beschikt met betrekking tot u. U kunt deze gegevens op elk moment wijzigen.

Als u vragen heeft over het privacy beleid van Sylphar kunt u contact opnemen met Sylphar haar contactpersoon voor privacy zaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van het privacy beleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze Sylphar uw gegevens verwerkt, waar Sylphar deze (laat) opslaan, welke beveiligingstechnieken Sylphar gebruikt en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webhosting - Sylphar en gerelateerde websites

Sylphar neemt webhosting- en e-maildiensten af van Combell. Combell verwerkt persoonsgegevens namens Sylphar en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Combell heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Combell is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Verzenden en logistiek

Als u een bestelling bij Sylphar plaatst, is het haar taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Sylphar maakt gebruik van de diensten van door Sylphar aangeduide koeriers voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat Sylphar uw naam, adres en woonplaatsgegevens delen met deze koeriers. De koeriers gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat de koeriers onderaannemers inschakelen, stellen deze uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Sylphar gebruikt uw gegevens uitsluitend ten behoeve van haar dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Sylphar gebruikt uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met Sylphar deelt en Sylphar gebruikt deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vraagt Sylphar u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige, administratieve en logistieke verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en Sylphar of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Sylphar op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval is Sylphar gedwongen uw gegevens te delen, maar Sylphar zal zich binnen de mogelijkheden die de wet biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Sylphar bewaart uw gegevens zolang u klant bent. Dit betekent dat Sylphar uw klantprofiel bewaart totdat u aangeeft dat u niet langer van haar diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij Sylphar aangeeft, zal dit tevens opgevat worden als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dient Sylphar facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zal Sylphar dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw klantprofiel en documenten die Sylphar naar aanleiding van uw opdracht heeft vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens Sylphar worden verwerkt. Sylphar legt u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel stuurt Sylphar om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij haar reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zal Sylphar u vragen zich te legitimeren. Sylphar houdt een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreert Sylphar geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de gegevensindeling die Sylphar binnen haar systemen hanteert.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie als u vermoedt dat Sylphar uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruikt.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die Sylphar verwerkt of laat verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan Sylphar haar contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, stuurt Sylphar u op het bij haar bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder Sylphar deze gegevens heeft opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die Sylphar verwerkt of laat verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan Sylphar haar contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, stuurt Sylphar u op het bij haar bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die Sylphar verwerkt of laat verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan Sylphar haar contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, stuurt Sylphar u op het bij haar bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die Sylphar verwerkt of laat verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan Sylphar haar contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, stuurt Sylphar u op het bij haar bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die Sylphar heeft verwerkt of in opdracht van Sylphar door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kan Sylphar in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Sylphar. Als u bezwaar maakt, zal Sylphar onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dan zal Sylphar afschriften en/of kopieën van gegevens die Sylphar verwerkt of laat verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

Volgens de wet heeft u bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Sylphar zal dus nooit uw gegevens op de voorgenoemde twee manieren verwerken. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met Sylphar haar contactpersoon voor privacy zaken.

Wijzigingen in het privacy beleid

Sylphar behoudt te allen tijde het recht haar privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop Sylphar reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerkt, dan brengt Sylphar u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Sylphar nv
Xavier De Cocklaan 42, 9831 Deurle
België

T +32 (0)9/321 70 80
E info@sylphar.com